แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล INDEPENDENT ARTIST MANAGEMENT CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560008299
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/01/2560 (4 ปี 3 เดือน 23 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลธุรกิจของ อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 25,385,000
มูลค่าบริษัท 289,118,722 บาท (1138.94% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46109 : การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
วัตถุประสงค์ การขายส่งสินค้าทั่วไป

อันดับธุรกิจ อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ที่อยู่ อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

23/85 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

อันดับธุรกิจ อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ดัชนีชี้วัดสภาพคล่องทางการเงิน "TBS CCC Index"

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ดัชนีชี้วัดสภาพคล่องทางการเงิน "TBS CCC Index"

เข้าสู่ระบบ

ที่อยู่

23/85 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 5 พฤษภาคม 2564 คลิกเพื่ออัพเดท
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้