แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท รวีกิจน์อินเตอร์เทรด จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท รวีกิจน์อินเตอร์เทรด จำกัด

ชื่อนิติบุคคล RAWEEKITINTERTRADE CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563154491
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 16 ต.ค. 2563 (1 ปี 7 เดือน 13 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0838548885
อีเมล champ_raveeroj@hotmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท รวีกิจน์อินเตอร์เทรด จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 237,484 บาท (23.75% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป
วัตถุประสงค์ ขายส่งสินค้าทั่วไป
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ที คิว ม่า

มินนิ่ง มายด์ จำกัด

มีท อวตาร จำกัด

นัทธกันต์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท รวีกิจน์อินเตอร์เทรด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 532,985392,089583,761556,765
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 185,217140,549199,199189,612
กรุงเทพมหานคร 208,846140,190228,880213,447
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

314,628218,419342,357321,351
TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

4,2313,2654,6404,361

เครดิตทางการค้า บริษัท รวีกิจน์อินเตอร์เทรด จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท รวีกิจน์อินเตอร์เทรด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 532,985392,089583,761556,765
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 185,217140,549199,199189,612
กรุงเทพมหานคร 208,846140,190228,880213,447
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

314,628218,419342,357321,351
TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

4,2313,2654,6404,361

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม RAWEEKITINTERTRADE CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น RAWEEKITINTERTRADE CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท รวีกิจน์อินเตอร์เทรด จำกัด

489/189 หมู่บ้าน กลางเมือง ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท รวีกิจน์อินเตอร์เทรด จำกัด

489/189 หมู่บ้าน กลางเมือง ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้