แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท แฟนตาเซีย ดีไซน์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท แฟนตาเซีย ดีไซน์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล RANTASIA DESIGNS CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125535002681
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.นบ.1896
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 15 พ.ค. 2535
วันที่ร้าง วันที่ 20 ส.ค. 2553
สถานภาพกิจการ ร้าง
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2543 , 2544 , 2545 , 2546 , 2547
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท แฟนตาเซีย ดีไซน์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 8,000,000
มูลค่าบริษัท 0 บาท (0% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 32120 : การผลิตเครื่องประดับ ที่ทำจากอัญมณีเทียมและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิต ขายปลีก ขายส่งเครื่องประดับเทียม

อันดับธุรกิจ บริษัท แฟนตาเซีย ดีไซน์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นนทบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 32120

32120 : การผลิตเครื่องประดับ ที่ทำจากอัญมณีเทียมและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง

เครดิตทางการค้า บริษัท แฟนตาเซีย ดีไซน์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท แฟนตาเซีย ดีไซน์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นนทบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 32120

32120 : การผลิตเครื่องประดับ ที่ทำจากอัญมณีเทียมและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม RANTASIA DESIGNS CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น RANTASIA DESIGNS CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท แฟนตาเซีย ดีไซน์ จำกัด

54/21/12-13 ถนนติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ที่อยู่ บริษัท แฟนตาเซีย ดีไซน์ จำกัด

54/21/12-13 ถนนติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้