แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ไรซ์ ยูนิคอร์น จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไรซ์ ยูนิคอร์น จำกัด

ชื่อนิติบุคคล RICE UNICORN CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125561008861
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 23 มี.ค. 2561 (4 ปี 3 เดือน 6 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

Takky2000@hotmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ไรซ์ ยูนิคอร์น จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท -892,793 บาท (-17.86% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47190 : การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
วัตถุประสงค์ ขายสินค้า
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ซี.พี.ที. เทรดดิ้ง จำกัด

สินสุภาทวี

พีพีเอ็ม อีควิปเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

เจ.เอส.เค. 2015

อันดับธุรกิจ บริษัท ไรซ์ ยูนิคอร์น จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 401,047556,724570,721415,190
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 146,623190,742193,077139,005
นนทบุรี 22,26731,54331,74220,549
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

242,734325,040335,551239,560
TSIC : 47190

47190 : การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป

3,1944,6144,6622,772

เครดิตทางการค้า บริษัท ไรซ์ ยูนิคอร์น จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ไรซ์ ยูนิคอร์น จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 401,047556,724570,721415,190
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 146,623190,742193,077139,005
นนทบุรี 22,26731,54331,74220,549
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

242,734325,040335,551239,560
TSIC : 47190

47190 : การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป

3,1944,6144,6622,772

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม RICE UNICORN CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น RICE UNICORN CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ไรซ์ ยูนิคอร์น จำกัด

3 ซอยติวานนท์ 25 แยก 14/2 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ที่อยู่ บริษัท ไรซ์ ยูนิคอร์น จำกัด

3 ซอยติวานนท์ 25 แยก 14/2 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้