แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พาณิชย์กิจรุ่งเรือง

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พาณิชย์กิจรุ่งเรือง

ชื่อนิติบุคคล K. PANITKITRUNGRUENG LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0133548005887
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 0137334805886
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 26 ส.ค. 2548 (16 ปี 10 เดือน 10 วัน)
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พาณิชย์กิจรุ่งเรือง

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 400,000
มูลค่าบริษัท 556,767 บาท (139.19% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป
วัตถุประสงค์ จำหน่าย อาหารสด อาหารสำเร็จรูป
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

อะโพจี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

อัศวพลัส จำกัด

วี ซัคเซส โปรเฟสชั่นแนล

บิ๊กเคี้ยงคอฟฟี่หัวหิน จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พาณิชย์กิจรุ่งเรือง

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 286,988465,289153,177523,855
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 114,912163,64656,872177,829
ปทุมธานี 13,86621,2477,55122,840
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

175,883263,65392,630298,794
TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

2,3483,9021,2404,001

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พาณิชย์กิจรุ่งเรือง

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พาณิชย์กิจรุ่งเรือง

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 286,988465,289153,177523,855
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 114,912163,64656,872177,829
ปทุมธานี 13,86621,2477,55122,840
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

175,883263,65392,630298,794
TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

2,3483,9021,2404,001

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม K. PANITKITRUNGRUENG LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น K. PANITKITRUNGRUENG LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พาณิชย์กิจรุ่งเรือง

3 ซอยรังสิต - ปทุมธานี 12 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.พาณิชย์กิจรุ่งเรือง

3 ซอยรังสิต - ปทุมธานี 12 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้