แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ทวีทรัพย์ ฟู๊ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ทวีทรัพย์ ฟู๊ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล THAWEESUB FOOD & MARKETING COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0425560001097
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 4 ธ.ค. 2560 (4 ปี 5 เดือน 25 วัน)
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563
อีเมล doungrudeesawat@hotmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ทวีทรัพย์ ฟู๊ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,021,154 บาท (102.12% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10712 : การผลิตขนมปังกรอบและผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบอื่น ๆ
วัตถุประสงค์ การผลิตขนมปังกรอบและผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบอื่น ๆ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

กู๊ด ฟู๊ดส์ อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด

เทสตี้ เทรชเชอร์ จำกัด

ขนมจัน ฟูดส์ จำกัด

ฮิดเด้นฟอเรสต์ฟาร์ม จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ทวีทรัพย์ ฟู๊ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 384,945184,537278,041469,179
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 57,66828,27539,27163,316
เลย 9034877221,081
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

33,44019,05127,31041,449
TSIC : 10712

10712 : การผลิตขนมปังกรอบและผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบอื่น ๆ

67274370

เครดิตทางการค้า บริษัท ทวีทรัพย์ ฟู๊ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ทวีทรัพย์ ฟู๊ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 384,945184,537278,041469,179
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 57,66828,27539,27163,316
เลย 9034877221,081
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

33,44019,05127,31041,449
TSIC : 10712

10712 : การผลิตขนมปังกรอบและผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบอื่น ๆ

67274370

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THAWEESUB FOOD & MARKETING COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THAWEESUB FOOD & MARKETING COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ทวีทรัพย์ ฟู๊ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

231 หมู่ที่ 7 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย

ที่อยู่ บริษัท ทวีทรัพย์ ฟู๊ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

231 หมู่ที่ 7 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้