แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.เค. 2015

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.เค. 2015

ชื่อนิติบุคคล J.S.K.2015 LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0433558000672
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 27 ก.ค. 2558 (7 ปี 4 เดือน 16 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0898614007

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.เค. 2015

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 3,794,102 บาท (75.88% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47190 : การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การขายปลีกสินค้าอื่นๆ ในร้านค้าทั่วไป
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

เอช.ซี.ที.เทรดดิ้ง

กรีนเวอร์ดี้

คิดถึงไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เพลย์รูม (สำนักงานใหญ่) จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.เค. 2015

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หนองคาย
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47190

47190 : การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.เค. 2015

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.เค. 2015

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หนองคาย
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47190

47190 : การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม J.S.K.2015 LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น J.S.K.2015 LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.เค. 2015

798 หมู่ที่ 6 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.เค. 2015

798 หมู่ที่ 6 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้