แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ทุ่งกุลาข้าวไทย จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ทุ่งกุลาข้าวไทย จำกัด

ชื่อนิติบุคคล RONGSIFAI SOMMAI SUWANNAPHUM COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0455555000509
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 20 ธ.ค. 2555 (9 ปี 9 เดือน 19 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

043580679

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ทุ่งกุลาข้าวไทย จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 10,000,000
มูลค่าบริษัท 18,784,429 บาท (187.84% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10611 : การสีข้าว

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการโรงสีข้าว
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

บางกอกตลาดข้าวไทย จำกัด

โรงสีเช็งชัชวาลย์

เอสเค.กรีน อโกร โปรดักส์ จำกัด

โรงสีเซ่งฮงค้าข้าว 2555

อันดับธุรกิจ บริษัท ทุ่งกุลาข้าวไทย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร้อยเอ็ด
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10611

10611 : การสีข้าว

เครดิตทางการค้า บริษัท ทุ่งกุลาข้าวไทย จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ทุ่งกุลาข้าวไทย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร้อยเอ็ด
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10611

10611 : การสีข้าว

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม RONGSIFAI SOMMAI SUWANNAPHUM COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น RONGSIFAI SOMMAI SUWANNAPHUM COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ทุ่งกุลาข้าวไทย จำกัด

420 หมู่ที่ 20 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ที่อยู่ บริษัท ทุ่งกุลาข้าวไทย จำกัด

420 หมู่ที่ 20 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้