01411 : การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ

กกโพธิ์ฟาร์มการเกษตร
กระบือไทย จำกัด
กรานก์ ฟาร์ม จำกัด
กรีน แดรี่ ฟาร์ม จำกัด
กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรหนามแดง
กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมวังม่วง
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงและบำรุงพันธุ์สุกรบ่อพลับ
กลุ่มเครือข่ายโคเนื้อควนขนุน ต.ชะมวง
กลุ่มเลี้ยงโคเกษตรแปลงใหญ่ ต.บ้านธาตุ
กวี ฟาร์ม