10611 : การสีข้าว

12 ชัยชนะข้าวไทย(2490) จำกัด
4 ก.ธัญญกิจ จำกัด
ก.กิจ การค้าข้าว
กนก ธัญกิจ
กนกผลสุรินทร์
กมลค้าไม้
กมลจิตรธุรกิจ
กมลธัญญกิจ จำกัด
กรทองเจริญทรัพย์
กระบุงเงิน