10615 : การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

กรุงเทพสตาชอินดัสเทรี่ยล จำกัด
กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองตูบ
กาญจนบุรีรุ่งโรจน์
ก๊กหว่า
ขอนแก่น สตาร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ขุนเดช สุรากลั่นและสาโท
จงเจริญพืชผล (2019) จำกัด
จินดาอุตสาหกรรมการเกษตร
ช.สกุลชัย (ชั่งเงี๊ยบ) จำกัด
ช.โชครุ่งเรืองเกษตร