15201 : การผลิตรองเท้าหนัง

4+1 บิซิเนส อิมปอร์ต เอกซปอร์ต
69 มัลติพลัส จำกัด
กรีธาธร
กรุณานนท จำกัด
กวงเจริญ จำกัด
กัลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กาญจนไพฑูรย์
กานดากาเม้นท์อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต
กิตติมิ่งมงคล (1991) จำกัด
ก้องฟ้า อินเตอร์เทรด จำกัด