16230 : การผลิตภาชนะบรรจุที่ทำจากไม้

3.ช.พาราวู้ด
88 โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด
9 เค อินเตอร์-เทรด จำกัด
999 พาลเลท
ก.กล่องทิพย์
กนกพร 1234 ก่อสร้าง จำกัด
กมลพร 55 จำกัด
กรทรัพย์ พาเลท
กรอบรูปงามศิลป์ จำกัด
กรีน เยียร์ ซัพพลาย จำกัด