TSIC
10000 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
10100 การแปรรูปและการถนอมเนื้อสัตว์
10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้นสัตว์ปีก)
10112 การบรรจุเนื้อสัตว์สด (ยกเว้นสัตว์ปีก)
10120 การฆ่าและการบรรจุเนื้อสัตว์ปีกสด
10131 การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกด้วยการอบแห้ง การทำเค็มหรือ การรมควัน
10132 การผลิตไส้กรอกลูกชิ้นและผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายกันที่ทำจาก เนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก
10133 การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกบรรจุกระป๋อง
10134 การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์และสัตว์ปีก
10139 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น