46312 : การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

004 อาซัน ฟิชเชอร์รี่
100 เปอร์เซ็นต์ ฟาส์ทฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด
108 ซุปเปอร์มาร์ท
108-1009 อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
168 มหามงคล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
195 ซีฟู้ดส์ จำกัด
1993 พี ซี เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2.8. กิจเจริญ จำกัด
21 เอ็ม.ไอ.อี. จำกัด
27 ฟาร์ม จำกัด