47735 : ร้านขายปลีกก๊าซและเชื้อเพลิงอื่นๆสำหรับใช้ในครัวเรือน

101 ปิโตรเลียม จำกัด
15 สหรุ่ง จำกัด
244 ปิโตรเลียม จำกัด
30 แก๊ส (2001)
304 ออยล์ แอนด์ ลู้บ จำกัด
39แก๊ส
6 แอล.พี.จี. จำกัด
71 นวมินทร์ เซอร์วิส จำกัด
9099 ปิโตรเลียม จำกัด
928 ออยล์ แอนด์ แก๊ส จำกัด