TSIC
45000 การขายส่งการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
45100 การขายยานยนต์
45101 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน
45102 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ
45103 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน
45104 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ
45200 การบำรุงรักษาและการซ่อมยานยนต์
45201 การบำรุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
45202 การบำรุงรักษาและการซ่อมตัวถังประตูหน้าต่างและอื่นๆที่คล้ายกัน
45203 การบำรุงรักษายานยนต์ทั่วไป