49323 : การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร

(ก) เรวัต ทรานสปอร์ต
05 ขนส่ง
063 เซอร์วิส จำกัด
111 ขนส่ง จำกัด
111 รวมทรัพย์รุ่งเรือง
119 เอ็กซ์เพรส จำกัด
12 ทรานสปอร์ท
1224 จำกัด
134 ทรานสปอร์ต
138 จำกัด