TSIC
49000 การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อลำเลียง
49100 การขนส่งทางรถไฟ
49110 การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟระหว่างเมือง
49120 การขนส่งสินค้าทางรถไฟ
49200 การขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารประจำทาง
49201 การขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
49202 การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดอื่น
49203 การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด
49204 การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางในชนบท
49209 การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น