TSIC
55000 ที่พักแรม
55100 ที่พักแรมระยะสั้น
55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
55102 เกสต์เฮ้าส์
55103 ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท
55109 กิจกรรมที่พักแรมระยะสั้นอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
55200 ลานตั้งค่ายพักแรม ที่จอดรถพ่วงและที่ตั้งที่พักแบบเคลื่อนที่
55900 ที่พักแรมประเภทอื่นๆ
55901 การบริการห้องพักหรือที่พักอาศัยสำหรับนักเรียน/นักศึกษา
55909 การบริการที่พักแรมประเภทอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น