TSIC
69000 กิจกรรมทางกฎหมายและบัญชี
69100 กิจกรรมทางกฎหมาย
69200 กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
70000 กิจกรรมของสำนักงานใหญ่กิจกรรมการให้คำปรึกษาด้าน การบริหารจัดการ ตัวแทนธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
70100 กิจกรรมของสำนักงานใหญ่
70101 สำนักงานผู้แทนนิติบุคคลระหว่างประเทศ
70102 สำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ
70103 สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
70200 กิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
70201 กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์