TSIC
77100 การให้เช่าและให้เช่าแบบลีสซิ่งยานยนต์
77101 การให้เช่าและให้เช่าแบบลิสซิ่งยานยนต์ชนิดนั่งส่วนบุคคล รถกระบะรถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน
77109 การให้เช่าและให้เช่าแบบลิสซิ่งยานยนต์ชนิดรถบรรทุก และยานยนต์หนักอื่นๆ
77210 การให้เช่าและให้เช่าแบบลีสซิ่งสินค้าเพื่อการนันทนาการและการกีฬา
77220 การให้เช่าแถบวีดิทัศน์และแผ่นดิสก์
77291 การให้เช่าหนังสือ
77299 การให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
77301 การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งอุปกรณ์การขนส่งทางบก (ยกเว้นยานยนต์)
77302 การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งอุปกรณ์การขนส่งทางน้ำ
77303 การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งอุปกรณ์การขนส่งทางอากาศ