แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เห็ดสยาม จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เห็ดสยาม จำกัด

ชื่อนิติบุคคล HER SIAM COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105518005805
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 578/2518
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 16 มิ.ย. 2518 (47 ปี 3 เดือน 25 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เห็ดสยาม จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 4,000,000
มูลค่าบริษัท 8,968,945 บาท (224.22% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 01136 : การเพาะเห็ด

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ กิจการประกอบธุรกิจซื้อ จำหน่าย ผลิตและรับจ้างผลิตเชื้อเห็ด เห็ดก้อน
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เฟรช แอนด์ เฟรนด์ลีฟาร์ม จำกัด

คอร์ดี้เมท จำกัด

อินทรีฟาร์ม จำกัด

ซีทีเอ็ม ฟาร์ม แอนด์ ฟู้ดส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เห็ดสยาม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : A

A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง

TSIC : 01136

01136 : การเพาะเห็ด

เครดิตทางการค้า บริษัท เห็ดสยาม จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เห็ดสยาม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : A

A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง

TSIC : 01136

01136 : การเพาะเห็ด

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม HER SIAM COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น HER SIAM COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เห็ดสยาม จำกัด

13/35 หมู่ที่ 5 ซอยนวมินทร์ 69 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เห็ดสยาม จำกัด

13/35 หมู่ที่ 5 ซอยนวมินทร์ 69 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้