แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท สีฟ้าแฟรนไชส จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท สีฟ้าแฟรนไชส จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SEEFAH FRANCHISE CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537084031
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (2)3127/2537
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 ก.ค. 2537 (27 ปี 11 เดือน 19 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

026550254
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

pranee.s@seefahgroup.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท สีฟ้าแฟรนไชส จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท -9,631,786 บาท (-963.18% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 82110 : กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ
วัตถุประสงค์ บริการเพื่อการบริหารสำนักงาน
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

โพรเกรส แมเนจเมนท์ จำกัด

เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด

เซลส์ฟอร์ส.คอม (ไทยแลนด์) จำกัด

ทรีเค เพชรบูรณ์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท สีฟ้าแฟรนไชส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 14,770170,103102,92924,103
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 35110,0826,211731
กรุงเทพมหานคร 6,14458,10735,66111,072
หมวดธุรกิจ : N

N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

9,07787,26753,70815,385
TSIC : 82110

82110 : กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ

281,7481,23478

เครดิตทางการค้า บริษัท สีฟ้าแฟรนไชส จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท สีฟ้าแฟรนไชส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 14,770170,103102,92924,103
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 35110,0826,211731
กรุงเทพมหานคร 6,14458,10735,66111,072
หมวดธุรกิจ : N

N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

9,07787,26753,70815,385
TSIC : 82110

82110 : กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ

281,7481,23478

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SEEFAH FRANCHISE CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SEEFAH FRANCHISE CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท สีฟ้าแฟรนไชส จำกัด

369/4 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท สีฟ้าแฟรนไชส จำกัด

369/4 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้