แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอเวอร์ ไทย แอกริโปรดักส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอเวอร์ ไทย แอกริโปรดักส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล EVER THAI AGRICULTURAL PRODUCTES CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538038105
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (2)1414/2538
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 23 มี.ค. 2538 (27 ปี 6 เดือน 16 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

admin@168accounting.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอเวอร์ ไทย แอกริโปรดักส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 16,750,000
มูลค่าบริษัท -29,339,951 บาท (-175.16% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 01136 : การเพาะเห็ด

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ เพาะ ผลิต เห็ดเข็มทอง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ปิยะพรอินเตอร์เอโกรโลยี จำกัด

เฟรช แอนด์ เฟรนด์ลีฟาร์ม จำกัด

อินทรีฟาร์ม จำกัด

เชียงใหม่ฟาร์มเห็ด จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอเวอร์ ไทย แอกริโปรดักส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
สุพรรณบุรี
หมวดธุรกิจ : A

A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง

TSIC : 01136

01136 : การเพาะเห็ด

เครดิตทางการค้า บริษัท เอเวอร์ ไทย แอกริโปรดักส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอเวอร์ ไทย แอกริโปรดักส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
สุพรรณบุรี
หมวดธุรกิจ : A

A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง

TSIC : 01136

01136 : การเพาะเห็ด

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม EVER THAI AGRICULTURAL PRODUCTES CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น EVER THAI AGRICULTURAL PRODUCTES CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอเวอร์ ไทย แอกริโปรดักส์ จำกัด

261 หมู่ที่ 6 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ที่อยู่ บริษัท เอเวอร์ ไทย แอกริโปรดักส์ จำกัด

261 หมู่ที่ 6 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้