แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เดอะ ฟินิกซ์ แบงคอก จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เดอะ ฟินิกซ์ แบงคอก จำกัด

ชื่อนิติบุคคล INFINITY CORPORATION COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550059109
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 7 มิ.ย. 2550 (14 ปี 11 เดือน 28 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เดอะ ฟินิกซ์ แบงคอก จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท -1,449,826 บาท (-144.98% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 79909 : กิจกรรมบริการสำรองอื่นๆและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ให้บริการจัดหาที่พักต่างๆ,ให้บริการนักท่องเที่ยว
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ทราน โซล แอนด์ สยาม เอนเตอร์ไพร้ซ์ จำกัด

ริโอ ชิปปิ้ง ทราเวล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

สมาร์ททัวร์ แอนด์ ลีชเชอร์ จำกัด

เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เดอะ ฟินิกซ์ แบงคอก จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 88,939145,178108,911136,876
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5,0138,5466,6177,869
กรุงเทพมหานคร 32,07347,18937,57144,360
หมวดธุรกิจ : N

N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

49,62672,07856,45766,863
TSIC : 79909

79909 : กิจกรรมบริการสำรองอื่นๆและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

81299206268

เครดิตทางการค้า บริษัท เดอะ ฟินิกซ์ แบงคอก จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เดอะ ฟินิกซ์ แบงคอก จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 88,939145,178108,911136,876
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5,0138,5466,6177,869
กรุงเทพมหานคร 32,07347,18937,57144,360
หมวดธุรกิจ : N

N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

49,62672,07856,45766,863
TSIC : 79909

79909 : กิจกรรมบริการสำรองอื่นๆและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

81299206268

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม INFINITY CORPORATION COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น INFINITY CORPORATION COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เดอะ ฟินิกซ์ แบงคอก จำกัด

88 ซอยลาดกระบัง 7 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เดอะ ฟินิกซ์ แบงคอก จำกัด

88 ซอยลาดกระบัง 7 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้