แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ทัชไลฟ์ ทราเวล แอนด์ เอเยนซี่ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ทัชไลฟ์ ทราเวล แอนด์ เอเยนซี่ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล NPT. TRAVEL AND AGENCY COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552111876
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 15 ต.ค. 2552 (12 ปี 8 เดือน 19 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ทัชไลฟ์ ทราเวล แอนด์ เอเยนซี่ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 919,308 บาท (91.93% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 79909 : กิจกรรมบริการสำรองอื่นๆและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการจำหน่ายแพคเก็จทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เคแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

อเล็กซ์ คาร์เร้นท์ จำกัด

บุรีรัมย์ บุ๊คกิ้ง เซ็นเตอร์ แอนด์ แทรเวล

โชคประเสริฐ 1982

อันดับธุรกิจ บริษัท ทัชไลฟ์ ทราเวล แอนด์ เอเยนซี่ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 342,961192,253283,529491,372
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 17,65610,52815,46926,537
กรุงเทพมหานคร 135,02971,078106,038184,143
หมวดธุรกิจ : N

N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

208,568112,673164,100277,765
TSIC : 79909

79909 : กิจกรรมบริการสำรองอื่นๆและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

409118364935

เครดิตทางการค้า บริษัท ทัชไลฟ์ ทราเวล แอนด์ เอเยนซี่ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ทัชไลฟ์ ทราเวล แอนด์ เอเยนซี่ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 342,961192,253283,529491,372
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 17,65610,52815,46926,537
กรุงเทพมหานคร 135,02971,078106,038184,143
หมวดธุรกิจ : N

N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

208,568112,673164,100277,765
TSIC : 79909

79909 : กิจกรรมบริการสำรองอื่นๆและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

409118364935

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม NPT. TRAVEL AND AGENCY COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น NPT. TRAVEL AND AGENCY COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ทัชไลฟ์ ทราเวล แอนด์ เอเยนซี่ จำกัด

557/230 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ทัชไลฟ์ ทราเวล แอนด์ เอเยนซี่ จำกัด

557/230 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้