แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อเล็กซ์ คาร์เร้นท์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อเล็กซ์ คาร์เร้นท์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล ALEX CAR RENT CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561034510
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 22 ก.พ. 2561 (4 ปี 2 เดือน 27 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0826577162
อีเมล Supoj.Alex@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อเล็กซ์ คาร์เร้นท์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท 693,395 บาท (34.67% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 49329 : การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ให้บริการรถเช่าทุกชนิด

อันดับธุรกิจ บริษัท อเล็กซ์ คาร์เร้นท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 342,222514,704485,837470,779
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 17,61528,97227,49925,287
กรุงเทพมหานคร 134,718194,050188,107177,758
หมวดธุรกิจ : H

H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

208,094295,294283,063267,600
TSIC : 49329

49329 : การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

4081,087996869

เครดิตทางการค้า บริษัท อเล็กซ์ คาร์เร้นท์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อเล็กซ์ คาร์เร้นท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 342,222514,704485,837470,779
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 17,61528,97227,49925,287
กรุงเทพมหานคร 134,718194,050188,107177,758
หมวดธุรกิจ : H

H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

208,094295,294283,063267,600
TSIC : 49329

49329 : การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

4081,087996869

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ALEX CAR RENT CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ALEX CAR RENT CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อเล็กซ์ คาร์เร้นท์ จำกัด

37 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท อเล็กซ์ คาร์เร้นท์ จำกัด

37 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้