แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ลาสต์ ไอดอล (ไทยแลนด์) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ลาสต์ ไอดอล (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล LAST IDOL (THAILAND) CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563072672
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 14 พ.ค. 2563 (4 ปี 0 เดือน 9 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

คะแนนทางการเงิน

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ลาสต์ ไอดอล (ไทยแลนด์) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 100,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

-5,796,868 บาท (-5.8% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) R : ศิลปะ ความบันเทิงและสันทนาการ
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 90002 : กิจกรรมด้านความบันเทิง

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ กิจกรรมด้านความบันเทิง (Entertainment activities)

อันดับธุรกิจ บริษัท ลาสต์ ไอดอล (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : R

R : ศิลปะ ความบันเทิงและสันทนาการ

TSIC : 90002

90002 : กิจกรรมด้านความบันเทิง

เครดิตทางการค้า บริษัท ลาสต์ ไอดอล (ไทยแลนด์) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ลาสต์ ไอดอล (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : R

R : ศิลปะ ความบันเทิงและสันทนาการ

TSIC : 90002

90002 : กิจกรรมด้านความบันเทิง

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม LAST IDOL (THAILAND) CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น LAST IDOL (THAILAND) CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ลาสต์ ไอดอล (ไทยแลนด์) จำกัด

101 อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค ชั้น5 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ลาสต์ ไอดอล (ไทยแลนด์) จำกัด

101 อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค ชั้น5 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้