แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ดิจิทัล อะคาเดมิค จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ดิจิทัล อะคาเดมิค จำกัด

ชื่อนิติบุคคล DIGITAL ACADEMIC COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563118541
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 13 ส.ค. 2563 (1 ปี 12 เดือน 4 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

098-2546915
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

bkkinteractive@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ดิจิทัล อะคาเดมิค จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 469,440 บาท (46.94% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) P : การศึกษา
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 85492 : กิจกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ออลเทค ซิสเต็มส์ จำกัด

ทีเค9 โซลูชั่น จำกัด

เอ็ดวิช ออนไลน์ จำกัด

ลิงค์เกอร์

อันดับธุรกิจ บริษัท ดิจิทัล อะคาเดมิค จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นนทบุรี
หมวดธุรกิจ : P

P : การศึกษา

TSIC : 85492

85492 : กิจกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เครดิตทางการค้า บริษัท ดิจิทัล อะคาเดมิค จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ดิจิทัล อะคาเดมิค จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นนทบุรี
หมวดธุรกิจ : P

P : การศึกษา

TSIC : 85492

85492 : กิจกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม DIGITAL ACADEMIC COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น DIGITAL ACADEMIC COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ดิจิทัล อะคาเดมิค จำกัด

130/3 ซอยเรวดี 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ที่อยู่ บริษัท ดิจิทัล อะคาเดมิค จำกัด

130/3 ซอยเรวดี 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้