แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท มรรคา สปา (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท มรรคา สปา (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล MAKKHA SPA (THAILAND) CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563131911
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 ก.ย. 2563 (3 ปี 5 เดือน 25 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท มรรคา สปา (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

-1,654,986 บาท (-165.5% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 96101 : กิจกรรมสปา

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ กิจกรรมสปา
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ป.รัตนโชค

แพทย์แผนไทย จำกัด

วีน่า เวนิตา จำกัด

ชาริ สปา จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท มรรคา สปา (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : S

S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

TSIC : 96101

96101 : กิจกรรมสปา

เครดิตทางการค้า บริษัท มรรคา สปา (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท มรรคา สปา (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : S

S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

TSIC : 96101

96101 : กิจกรรมสปา

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MAKKHA SPA (THAILAND) CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MAKKHA SPA (THAILAND) CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท มรรคา สปา (ประเทศไทย) จำกัด

71/13 ซอยเจริญใจ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท มรรคา สปา (ประเทศไทย) จำกัด

71/13 ซอยเจริญใจ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้