แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เฟรช แอนด์ เฟรนด์ลีฟาร์ม จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เฟรช แอนด์ เฟรนด์ลีฟาร์ม จำกัด

ชื่อนิติบุคคล FRESH AND FRIENDLY FARM COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115560015864
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 7 ก.ค. 2560 (4 ปี 6 เดือน 25 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563
โทรศัพท์ 02-769-3000
โทรสาร 02-769-3097-8
อีเมล suchada_p@dilok-ap.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เฟรช แอนด์ เฟรนด์ลีฟาร์ม จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 4,000,000
มูลค่าบริษัท -11,954,634 บาท (-298.87% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 01136 : การเพาะเห็ด
วัตถุประสงค์ การเพาะเห็ด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เห็ดสยาม จำกัด

เอเวอร์ ไทย แอกริโปรดักส์ จำกัด

อินทรีฟาร์ม จำกัด

ดีดี ออแกนิค ฟาร์ม จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เฟรช แอนด์ เฟรนด์ลีฟาร์ม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 113,687544,865452,041193,435
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 9543,4472,6131,542
สมุทรปราการ 7,92930,43416,19412,577
หมวดธุรกิจ : A

A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง

70,338317,930310,748120,806
TSIC : 01136

01136 : การเพาะเห็ด

9483411

เครดิตทางการค้า บริษัท เฟรช แอนด์ เฟรนด์ลีฟาร์ม จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เฟรช แอนด์ เฟรนด์ลีฟาร์ม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 113,687544,865452,041193,435
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 9543,4472,6131,542
สมุทรปราการ 7,92930,43416,19412,577
หมวดธุรกิจ : A

A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง

70,338317,930310,748120,806
TSIC : 01136

01136 : การเพาะเห็ด

9483411

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม FRESH AND FRIENDLY FARM COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น FRESH AND FRIENDLY FARM COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เฟรช แอนด์ เฟรนด์ลีฟาร์ม จำกัด

49/20-21 หมู่ที่ 4 ซอยกิ่งแก้ว 30 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท เฟรช แอนด์ เฟรนด์ลีฟาร์ม จำกัด

49/20-21 หมู่ที่ 4 ซอยกิ่งแก้ว 30 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้