แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท แมธ-ไซเอนซ์ อี-เลิร์นนิ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท แมธ-ไซเอนซ์ อี-เลิร์นนิ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ชื่อนิติบุคคล MATH-SCIENCE E-LEARNING EDUCATION CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125563028096
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 7 ต.ค. 2563 (1 ปี 7 เดือน 22 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563
โทรศัพท์ 0992839898
อีเมล apongkita@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท แมธ-ไซเอนซ์ อี-เลิร์นนิ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 983,094 บาท (98.31% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) P : การศึกษา
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 85492 : กิจกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ดิจิทัล อะคาเดมิค จำกัด

แอนิเมชั่นแมกซ์ จำกัด

ดีอีทู โซลูชั่น จำกัด

เกรท เอ็กซ์พี จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท แมธ-ไซเอนซ์ อี-เลิร์นนิ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 515,287402,751582,418484,752
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,7952,4734,3263,007
นนทบุรี 28,65523,09232,55724,969
หมวดธุรกิจ : P

P : การศึกษา

302,170225,108341,817273,972
TSIC : 85492

85492 : กิจกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

134104153100

เครดิตทางการค้า บริษัท แมธ-ไซเอนซ์ อี-เลิร์นนิ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท แมธ-ไซเอนซ์ อี-เลิร์นนิ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 515,287402,751582,418484,752
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,7952,4734,3263,007
นนทบุรี 28,65523,09232,55724,969
หมวดธุรกิจ : P

P : การศึกษา

302,170225,108341,817273,972
TSIC : 85492

85492 : กิจกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

134104153100

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MATH-SCIENCE E-LEARNING EDUCATION CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MATH-SCIENCE E-LEARNING EDUCATION CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท แมธ-ไซเอนซ์ อี-เลิร์นนิ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

100/302 หมู่บ้าน ลานทอง หมู่ที่ 8 ถนนติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ที่อยู่ บริษัท แมธ-ไซเอนซ์ อี-เลิร์นนิ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

100/302 หมู่บ้าน ลานทอง หมู่ที่ 8 ถนนติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้