แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ซี.อาร์.ช็อป จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ซี.อาร์.ช็อป จำกัด

ชื่อนิติบุคคล C.R.SHOP CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0365538000190
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.ชย.106
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 3 ส.ค. 2538 (27 ปี 2 เดือน 2 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ซี.อาร์.ช็อป จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 42,355,313 บาท (847.11% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 82110 : กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการ รับจ้างบริหารงานขาย ให้กับ บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด

เซ็นทารา อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

เมดิคอลฟาซิลิตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด

ทรีเค เพชรบูรณ์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ซี.อาร์.ช็อป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชัยภูมิ
หมวดธุรกิจ : N

N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

TSIC : 82110

82110 : กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ

เครดิตทางการค้า บริษัท ซี.อาร์.ช็อป จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ซี.อาร์.ช็อป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชัยภูมิ
หมวดธุรกิจ : N

N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

TSIC : 82110

82110 : กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม C.R.SHOP CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น C.R.SHOP CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ซี.อาร์.ช็อป จำกัด

57-58 ถนนหฤทัย ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

ที่อยู่ บริษัท ซี.อาร์.ช็อป จำกัด

57-58 ถนนหฤทัย ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้