แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เมดิคอลฟาซิลิตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เมดิคอลฟาซิลิตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล MEDICALFACILITYMANAGEMENT COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0405559003588
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 31 ต.ค. 2559 (5 ปี 11 เดือน 2 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

043000918

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เมดิคอลฟาซิลิตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 4,106,614 บาท (82.13% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 82110 : กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด

สวีท เดลิเวอรี่ จำกัด

ซี.อาร์.ช็อป จำกัด

ทรีเค เพชรบูรณ์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เมดิคอลฟาซิลิตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น
หมวดธุรกิจ : N

N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

TSIC : 82110

82110 : กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ

เครดิตทางการค้า บริษัท เมดิคอลฟาซิลิตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เมดิคอลฟาซิลิตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น
หมวดธุรกิจ : N

N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

TSIC : 82110

82110 : กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MEDICALFACILITYMANAGEMENT COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MEDICALFACILITYMANAGEMENT COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เมดิคอลฟาซิลิตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด

301/74 หมู่ที่ 14 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ที่อยู่ บริษัท เมดิคอลฟาซิลิตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด

301/74 หมู่ที่ 14 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้