แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท สบายดี ทัวร์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท สบายดี ทัวร์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SABAIDEE TOUR CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0505562015825
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 27 ก.ย. 2562 (3 ปี 4 เดือน 8 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
โทรสาร

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0813626488
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

bigsun-14@hotmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท สบายดี ทัวร์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 4,985,550 บาท (99.71% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 79120 : ธุรกิจจัดนำเที่ยว

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ บริการนำเที่ยว
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

วีไอพี ทราเวิลเลอร์ จำกัด

วี โรเวอร์ เจอร์นีย์ จำกัด

เจเจดับบลิว ฮอลิเดย์ จำกัด

เจเอส มาร์ค จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท สบายดี ทัวร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคเหนือ
เชียงใหม่
หมวดธุรกิจ : N

N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

TSIC : 79120

79120 : ธุรกิจจัดนำเที่ยว

เครดิตทางการค้า บริษัท สบายดี ทัวร์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท สบายดี ทัวร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคเหนือ
เชียงใหม่
หมวดธุรกิจ : N

N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

TSIC : 79120

79120 : ธุรกิจจัดนำเที่ยว

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SABAIDEE TOUR CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SABAIDEE TOUR CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท สบายดี ทัวร์ จำกัด

422/35,36,37 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ที่อยู่ บริษัท สบายดี ทัวร์ จำกัด

422/35,36,37 ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้