แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ซีทีเอ็ม ฟาร์ม แอนด์ ฟู้ดส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ซีทีเอ็ม ฟาร์ม แอนด์ ฟู้ดส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล CTM FARM & FOODS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0515561000255
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 ก.พ. 2561 (5 ปี 3 เดือน 28 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ซีทีเอ็ม ฟาร์ม แอนด์ ฟู้ดส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,805,809 บาท (180.58% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 01136 : การเพาะเห็ด

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ประกอบธุรกิจการเพาะเห็ด
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

เห็ดสยาม จำกัด

เฟรช แอนด์ เฟรนด์ลีฟาร์ม จำกัด

คอร์ดี้เมท จำกัด

ดอยสะเก็ดเห็ดหอม จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ซีทีเอ็ม ฟาร์ม แอนด์ ฟู้ดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคเหนือ
ลำพูน
หมวดธุรกิจ : A

A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง

TSIC : 01136

01136 : การเพาะเห็ด

เครดิตทางการค้า บริษัท ซีทีเอ็ม ฟาร์ม แอนด์ ฟู้ดส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ซีทีเอ็ม ฟาร์ม แอนด์ ฟู้ดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคเหนือ
ลำพูน
หมวดธุรกิจ : A

A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง

TSIC : 01136

01136 : การเพาะเห็ด

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม CTM FARM & FOODS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น CTM FARM & FOODS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ซีทีเอ็ม ฟาร์ม แอนด์ ฟู้ดส์ จำกัด

42/1 หมู่ที่ 5 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ที่อยู่ บริษัท ซีทีเอ็ม ฟาร์ม แอนด์ ฟู้ดส์ จำกัด

42/1 หมู่ที่ 5 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้