แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SRISAWAT PAWER 1979 CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125551011142
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 5 ก.ย. 2551
สถานภาพกิจการ แปรสภาพเป็น ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2551 , 2552 , 2553 , 2554 , 2555
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )

คะแนนทางการเงิน

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 750,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

406,518,949 บาท (54.2% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 64929 : การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ให้บริการด้านสินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในรูปแบบของการให้เช่าซื้อและให้กู้ยืมเงินสินเชื่อ

อันดับธุรกิจ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : K

K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

TSIC : 64929

64929 : การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ไม่ปรากฏข้อมูล

เครดิตทางการค้า บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : K

K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

TSIC : 64929

64929 : การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ไม่ปรากฏข้อมูล

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SRISAWAT PAWER 1979 CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SRISAWAT PAWER 1979 CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด

48/7-8 ชั้น 6 และ ชั้น 7 อาคารสยามอินดิก้า ซอยรัชดาภิเษก 20 (ซอยรุ่งเรือง) ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด

48/7-8 ชั้น 6 และ ชั้น 7 อาคารสยามอินดิก้า ซอยรัชดาภิเษก 20 (ซอยรุ่งเรือง) ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้