แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานทอง

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานทอง

ชื่อนิติบุคคล SAMANTHONG LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103535008629
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 862/2535
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 31 ม.ค. 2535 (30 ปี 6 เดือน 21 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0900080360

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานทอง

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,500,000
มูลค่าบริษัท 11,213,358 บาท (747.56% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 20292 : การผลิตกาวและเจลาติน
วัตถุประสงค์ ผลิตกาวดักหนู กาวดักแมลงทุกชนิด ค้าส่ง ค้าปลีก
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ซันนิค เคมีคอล จำกัด

แฮทเทอร์แอนด์โก จำกัด

เจ.เค.แอดฮีซีฟ จำกัด

ยูเนี่ยนโฮไทยพลัส จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานทอง

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 20292

20292 : การผลิตกาวและเจลาติน

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานทอง

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานทอง

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 20292

20292 : การผลิตกาวและเจลาติน

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SAMANTHONG LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SAMANTHONG LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานทอง

88/46 หมู่ที่ 9 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานทอง

88/46 หมู่ที่ 9 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้