แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานทอง

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานทอง

ชื่อนิติบุคคล SAMANTHONG LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103535008629
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 862/2535
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 31 ม.ค. 2535 (30 ปี 0 เดือน 4 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0900080360

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานทอง

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,500,000
มูลค่าบริษัท 12,148,121 บาท (809.87% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 20292 : การผลิตกาวและเจลาติน
วัตถุประสงค์ ผลิตกาวดักหนู กาวดักแมลงทุกชนิด ค้าส่ง ค้าปลีก
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

วี เจ เอส เอ็นเตอร์ไพรส์

ซันนิค เคมีคอล จำกัด

เจ.เค.แอดฮีซีฟ จำกัด

เอ็น.ซี. สยามเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานทอง

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 106,06375,233174,278108,983
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 21,92714,22826,88921,426
สมุทรสาคร 3,6942,1724,6533,356
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

65,70048,724103,32771,107
TSIC : 20292

20292 : การผลิตกาวและเจลาติน

57395854

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานทอง

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานทอง

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 106,06375,233174,278108,983
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 21,92714,22826,88921,426
สมุทรสาคร 3,6942,1724,6533,356
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

65,70048,724103,32771,107
TSIC : 20292

20292 : การผลิตกาวและเจลาติน

57395854

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SAMANTHONG LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SAMANTHONG LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานทอง

88/46 หมู่ที่ 9 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานทอง

88/46 หมู่ที่ 9 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้