แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี-เซเว่น อุตสาหกรรม

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี-เซเว่น อุตสาหกรรม

ชื่อนิติบุคคล G-SEVEN INDUSTRY LTD.,PART.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103544029722
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) กท07-0102-44
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 26 ก.ย. 2544 (20 ปี 8 เดือน 9 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี-เซเว่น อุตสาหกรรม

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 20,397,420 บาท (2039.74% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 95120 : การซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร
วัตถุประสงค์ การซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ปราณี เทเลคอม

โบลท์เทค ดีไวซ์ โพรเทคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

โดโรธี เน็ตเวิร์ก จำกัด

พีรพงศ์ธนา จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี-เซเว่น อุตสาหกรรม

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 192,16274,84479,717107,877
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 873293284344
นนทบุรี 9,7643,9154,1604,424
หมวดธุรกิจ : S

S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

117,92748,58251,61970,360
TSIC : 95120

95120 : การซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร

30131116

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี-เซเว่น อุตสาหกรรม

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี-เซเว่น อุตสาหกรรม

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 192,16274,84479,717107,877
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 873293284344
นนทบุรี 9,7643,9154,1604,424
หมวดธุรกิจ : S

S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

117,92748,58251,61970,360
TSIC : 95120

95120 : การซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร

30131116

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม G-SEVEN INDUSTRY LTD.,PART.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น G-SEVEN INDUSTRY LTD.,PART.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี-เซเว่น อุตสาหกรรม

64/550 หมู่ที่ 1 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี-เซเว่น อุตสาหกรรม

64/550 หมู่ที่ 1 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้