แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณี เทเลคอม

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณี เทเลคอม

ชื่อนิติบุคคล PRANEE TELECOM LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103556047631
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 28 มิ.ย. 2556 (8 ปี 11 เดือน 4 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณี เทเลคอม

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 5,296,519 บาท (529.65% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 95120 : การซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร
วัตถุประสงค์ การซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคม
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

จี-เซเว่น อุตสาหกรรม

เดอะบลูโค้ดแมนเนจเม้น จำกัด

โดโรธี เน็ตเวิร์ก จำกัด

เอสทีพี แคน ดู

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณี เทเลคอม

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 207,23970,18480,632241,558
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 9902632951,108
กรุงเทพมหานคร 81,49730,59034,10199,945
หมวดธุรกิจ : S

S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

127,05645,86952,150147,969
TSIC : 95120

95120 : การซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร

32121437

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณี เทเลคอม

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณี เทเลคอม

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 207,23970,18480,632241,558
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 9902632951,108
กรุงเทพมหานคร 81,49730,59034,10199,945
หมวดธุรกิจ : S

S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

127,05645,86952,150147,969
TSIC : 95120

95120 : การซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร

32121437

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PRANEE TELECOM LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PRANEE TELECOM LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณี เทเลคอม

15/238 ซอยนวมินทร์ 69 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณี เทเลคอม

15/238 ซอยนวมินทร์ 69 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้