แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณี เทเลคอม

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณี เทเลคอม

ชื่อนิติบุคคล PRANEE TELECOM LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103556047631
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 28 มิ.ย. 2556 (9 ปี 7 เดือน 10 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณี เทเลคอม

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 5,419,493 บาท (541.95% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) F : การก่อสร้าง
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 43210 : การติดตั้งไฟฟ้า

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ซื้อ ขาย ให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซมบำรุงรักษาเกี่ยวกับระบบสื่อสาร โทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

เอ็มที อินโนเวชั่น เทรดดิ้ง จำกัด

เอ็นอาร์เอสอาร์ วิศวกรรม จำกัด

เจ.โอ.พี. เซอร์วิส

โอ.พี.เอส. ซิสเต็ม แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณี เทเลคอม

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : F

F : การก่อสร้าง

TSIC : 43210

43210 : การติดตั้งไฟฟ้า

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณี เทเลคอม

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณี เทเลคอม

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : F

F : การก่อสร้าง

TSIC : 43210

43210 : การติดตั้งไฟฟ้า

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PRANEE TELECOM LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PRANEE TELECOM LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณี เทเลคอม

15/238 ซอยนวมินทร์ 69 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณี เทเลคอม

15/238 ซอยนวมินทร์ 69 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้