แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105516002434
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 244/2516
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 6 มี.ค. 2516 (50 ปี 3 เดือน 7 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 10,000,000
มูลค่าบริษัท 98,687,895 บาท (986.88% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ส่งออก,ผลิต,จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์-ไม้ปาร์เก้
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ดีคอย แพลนท์ จำกัด

เซเว่น-ไลน์ เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป จำกัด

โตเกียวพาราวู้ด (1986) จำกัด

รูมมิกซ์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 31001

31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

เครดิตทางการค้า บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 31001

31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

71/9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

71/9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้