แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อุตสาหกรรมกรดมะนาว จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อุตสาหกรรมกรดมะนาว จำกัด

ชื่อนิติบุคคล CITRIC ACIDINDUSTRY COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105517005879
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 594/2517
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 2 พ.ค. 2517 (50 ปี 2 เดือน 5 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

คะแนนทางการเงิน

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อุตสาหกรรมกรดมะนาว จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 70,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

88,195,808 บาท (125.99% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 20113 : การผลิตเคมีภัณฑ์อนินทรีย์ขั้นมูลฐานอื่น ๆ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตกรดซิตริก

อันดับธุรกิจ บริษัท อุตสาหกรรมกรดมะนาว จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 20113

20113 : การผลิตเคมีภัณฑ์อนินทรีย์ขั้นมูลฐานอื่น ๆ

เครดิตทางการค้า บริษัท อุตสาหกรรมกรดมะนาว จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อุตสาหกรรมกรดมะนาว จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 20113

20113 : การผลิตเคมีภัณฑ์อนินทรีย์ขั้นมูลฐานอื่น ๆ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม CITRIC ACIDINDUSTRY COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น CITRIC ACIDINDUSTRY COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อุตสาหกรรมกรดมะนาว จำกัด

231 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท อุตสาหกรรมกรดมะนาว จำกัด

231 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้