แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อุตสาหกรรมกรดมะนาว จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อุตสาหกรรมกรดมะนาว จำกัด

ชื่อนิติบุคคล CITRIC ACIDINDUSTRY COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105517005879
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 594/2517
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 2 พ.ค. 2517 (49 ปี 5 เดือน 11 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อุตสาหกรรมกรดมะนาว จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 70,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

80,600,021 บาท (115.14% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 20113 : การผลิตเคมีภัณฑ์อนินทรีย์ขั้นมูลฐานอื่น ๆ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตกรดซิตริก
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

เอสทีซี นิกกะ จำกัด

ไอเอซีซี เคมิคอล โซลูชั่นส์ จำกัด

แซนด์ แอนด์ ซอยล์ อุตสาหกรรม จำกัด

คิว พลัส คอนเซพท์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท อุตสาหกรรมกรดมะนาว จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 20113

20113 : การผลิตเคมีภัณฑ์อนินทรีย์ขั้นมูลฐานอื่น ๆ

เครดิตทางการค้า บริษัท อุตสาหกรรมกรดมะนาว จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อุตสาหกรรมกรดมะนาว จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 20113

20113 : การผลิตเคมีภัณฑ์อนินทรีย์ขั้นมูลฐานอื่น ๆ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม CITRIC ACIDINDUSTRY COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น CITRIC ACIDINDUSTRY COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อุตสาหกรรมกรดมะนาว จำกัด

231 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท อุตสาหกรรมกรดมะนาว จำกัด

231 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้