แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เค.ที.ไทยโลคอลโพรดัคส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เค.ที.ไทยโลคอลโพรดัคส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล K.T. THAI LOCAL PRODUCTS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105524002111
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 208/2524
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 27 ม.ค. 2524 (41 ปี 5 เดือน 10 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เค.ที.ไทยโลคอลโพรดัคส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 29,000,000
มูลค่าบริษัท 62,236,089 บาท (214.61% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46632 : การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น
วัตถุประสงค์ ส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เซียมเฮงหลี จำกัด

ท.ทวีโชคไม้อัด จำกัด

ก้าวไกล. เทรดดิ้ง 2019

ตาบาอาร์ทีวี

อันดับธุรกิจ บริษัท เค.ที.ไทยโลคอลโพรดัคส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 73,30717,39716,79852,369
ภาคตะวันออก 33,7124,8135,24614,131
ฉะเชิงเทรา 977266253721
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

7,8521,9771,8105,858
TSIC : 46632

46632 : การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น

216181890

เครดิตทางการค้า บริษัท เค.ที.ไทยโลคอลโพรดัคส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เค.ที.ไทยโลคอลโพรดัคส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 73,30717,39716,79852,369
ภาคตะวันออก 33,7124,8135,24614,131
ฉะเชิงเทรา 977266253721
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

7,8521,9771,8105,858
TSIC : 46632

46632 : การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น

216181890

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม K.T. THAI LOCAL PRODUCTS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น K.T. THAI LOCAL PRODUCTS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เค.ที.ไทยโลคอลโพรดัคส์ จำกัด

188/1 หมู่ที่ 1 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ บริษัท เค.ที.ไทยโลคอลโพรดัคส์ จำกัด

188/1 หมู่ที่ 1 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้