แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อิมพีเรียลไทยทอย จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อิมพีเรียลไทยทอย จำกัด

ชื่อนิติบุคคล IMPERIAL THAI TOY CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105525023414
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 2342/2525
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 2 ก.ค. 2525 (40 ปี 3 เดือน 8 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อิมพีเรียลไทยทอย จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 72,000,000
มูลค่าบริษัท 109,866,756 บาท (152.59% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 32409 : การผลิตเกมและของเล่นอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตและส่งออกของเด็กเล่นพลาสติก
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ไอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

มิตซูวา ทอยซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

มินิเวิร์ค จำกัด

แซนต้า แฟคตอรี่ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท อิมพีเรียลไทยทอย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 32409

32409 : การผลิตเกมและของเล่นอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เครดิตทางการค้า บริษัท อิมพีเรียลไทยทอย จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อิมพีเรียลไทยทอย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 32409

32409 : การผลิตเกมและของเล่นอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม IMPERIAL THAI TOY CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น IMPERIAL THAI TOY CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อิมพีเรียลไทยทอย จำกัด

68/1 หมูที่ 2 ถนนประชาราษฎร์อุทิศ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท อิมพีเรียลไทยทอย จำกัด

68/1 หมูที่ 2 ถนนประชาราษฎร์อุทิศ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้