แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอฟ แอนด์ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอฟ แอนด์ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล F & C ENTERPRISES CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105526034304
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 3436/2526
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 ส.ค. 2526 (39 ปี 1 เดือน 20 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอฟ แอนด์ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 15,000,000
มูลค่าบริษัท 19,167,438 บาท (127.78% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46499 : การขายส่งสินค้าในครัวเรือนอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ขายส่งและขายปลีกแผ่นฟิล์มพลาสติกม้วน
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ย่งเส็งวัฒนาเทรดดิ้ง จำกัด

ทู ซู ไทยนำ จำกัด

โอพีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ขวัญชัย คอนเซสชั่นแนร์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอฟ แอนด์ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46499

46499 : การขายส่งสินค้าในครัวเรือนอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เครดิตทางการค้า บริษัท เอฟ แอนด์ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอฟ แอนด์ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46499

46499 : การขายส่งสินค้าในครัวเรือนอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม F & C ENTERPRISES CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น F & C ENTERPRISES CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอฟ แอนด์ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

733/691 หมู่ที่ 8 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท เอฟ แอนด์ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

733/691 หมู่ที่ 8 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้