แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อีทีเอ (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อีทีเอ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล ETA (THAILAND) CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105528032368
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 3236/2528
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 16 ก.ย. 2528 (38 ปี 5 เดือน 27 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อีทีเอ (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 504,500,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

1,087,498,006 บาท (215.56% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 95291 : การซ่อมนาฬิกา

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ รับจ้างประกอบชิ้นส่วนอะไหล่นาฬิกา
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

วอทช์ คลินิก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เพนดูลัม เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

เจนีวา มาสเตอร์ ไทม์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เอ็กซ์เพิร์ท วอทช์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท อีทีเอ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ : S

S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

TSIC : 95291

95291 : การซ่อมนาฬิกา

เครดิตทางการค้า บริษัท อีทีเอ (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อีทีเอ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ : S

S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

TSIC : 95291

95291 : การซ่อมนาฬิกา

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ETA (THAILAND) CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ETA (THAILAND) CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อีทีเอ (ประเทศไทย) จำกัด

439 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ถนนบางนา-ตราด หมู่ที่ 17 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท อีทีเอ (ประเทศไทย) จำกัด

439 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ถนนบางนา-ตราด หมู่ที่ 17 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้