แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท วี.คาร์โก จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท วี.คาร์โก จำกัด

ชื่อนิติบุคคล V. CARGO CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105531047133
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 4714/2531
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 27 มิ.ย. 2531 (33 ปี 7 เดือน 2 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2558 , 2559 , 2560 , 2561 , 2562
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท วี.คาร์โก จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 20,000,000
มูลค่าบริษัท 103,471,583 บาท (517.36% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 49339 : การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ บริการขนส่งสินค้าทางรถยนต์ และสินค้าออกต่างประเทศ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ลัคกี้แคร์ริเออร์ จำกัด

ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด

ไดซิน อาร์ท โลจิสติกส์ จำกัด

เอ.พี.ทรานสปอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท วี.คาร์โก จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 8,80619,5936,13212,984
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 237830230434
กรุงเทพมหานคร 4,24310,5453,5977,215
หมวดธุรกิจ : H

H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

5,88714,4234,7599,469
TSIC : 49339

49339 : การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

23981633

เครดิตทางการค้า บริษัท วี.คาร์โก จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท วี.คาร์โก จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 8,80619,5936,13212,984
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 237830230434
กรุงเทพมหานคร 4,24310,5453,5977,215
หมวดธุรกิจ : H

H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

5,88714,4234,7599,469
TSIC : 49339

49339 : การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

23981633

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม V. CARGO CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น V. CARGO CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท วี.คาร์โก จำกัด

9/233-234 ซอยพหลโยธิน48 ถนนพหลโยธิน อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท วี.คาร์โก จำกัด

9/233-234 ซอยพหลโยธิน48 ถนนพหลโยธิน อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้