แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ไทยมิกิโมคึ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไทยมิกิโมคึ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล THAI MIKIMOKU CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105531052633
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 5265/2531
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 14 ก.ค. 2531 (33 ปี 10 เดือน 26 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 038886813

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ไทยมิกิโมคึ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 50,000,000
มูลค่าบริษัท 77,783,933 บาท (155.57% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์และผลิตเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปจากไม้ยางพารา
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ตั้งสุขไพศาล เทรดดิ้ง

อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

โรดีน่า จำกัด

สหบางกอกเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทยมิกิโมคึ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 64,189582,743532,89444,716
ภาคตะวันออก 15,03975,16470,35810,929
ระยอง 1,6939,7529,0341,205
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

6,95858,80854,1985,080
TSIC : 31001

31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

8354150855

เครดิตทางการค้า บริษัท ไทยมิกิโมคึ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทยมิกิโมคึ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 64,189582,743532,89444,716
ภาคตะวันออก 15,03975,16470,35810,929
ระยอง 1,6939,7529,0341,205
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

6,95858,80854,1985,080
TSIC : 31001

31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

8354150855

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THAI MIKIMOKU CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THAI MIKIMOKU CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ไทยมิกิโมคึ จำกัด

68/5 ถนนหนองกันเกรา ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง

ที่อยู่ บริษัท ไทยมิกิโมคึ จำกัด

68/5 ถนนหนองกันเกรา ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้