แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท มินิเวิร์ค จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท มินิเวิร์ค จำกัด

ชื่อนิติบุคคล MINIWORKS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105531065026
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 6504/2531
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 24 ส.ค. 2531 (34 ปี 3 เดือน 24 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท มินิเวิร์ค จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 16,500,000
มูลค่าบริษัท 14,740,859 บาท (89.34% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 32409 : การผลิตเกมและของเล่นอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ นำเข้า ส่งออก ผลิต ค้าส่งของเด็กเล่นด้วยไม้
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

อิมพีเรียลไทยทอย จำกัด

มิตซูวา ทอยซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

สยามครีเอท อินเตอร์เทรด จำกัด

ซี.ซี.ที กรุ๊ป (1997) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท มินิเวิร์ค จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ชลบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 32409

32409 : การผลิตเกมและของเล่นอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เครดิตทางการค้า บริษัท มินิเวิร์ค จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท มินิเวิร์ค จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ชลบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 32409

32409 : การผลิตเกมและของเล่นอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MINIWORKS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MINIWORKS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท มินิเวิร์ค จำกัด

104/1 หมู่ที่ 5 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ที่อยู่ บริษัท มินิเวิร์ค จำกัด

104/1 หมู่ที่ 5 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้